Aspace Mallorca

CCEE PINYOL VERMELL

El Centre Concertat d’Educació Especial Pinyol Vermell es l’escola d’Aspace i  s’adreça a infants i adolescents en edat escolar (entre 3 i 21 anys) amb diversitat funcional (persones amb paràlisi cerebral, pluridiscapacitat o discapacitats afins).

Ensenyament:

– Educació infantil: 01

– Educació bàsica: 09

– Transició a la vida adulta: 01

El CCEE PINYOL VERMELL veu a el/la  alumne/a com un tot, en les seves parts i en el temps. El conjunt de professionals treballem en equip partint d’un model holístic, i participant tots en tot i acordant uns objectius a mig i llarg termini, aportant cada membre de l’equip una visió amplia i global des del seu perfil professional. Tot des de el diàleg i el respecte mutu.

Volem potenciar les capacitats de l’alumnat en el seus aspectes físics, afectius, cognitius i psicosocials, compensant i optimitzant, en la mesura del possible, aquelles que poden afectar els seus processos de desenvolupament i aprenentatge.

Partim de les necessitats, interessos, motivacions que ens presenta l’alumne-a i-o la seva família, per tal d’aconseguir un equilibri entre el que la família necessita i el que l’alumne-a necessita aconseguir i és important para la seva vida, i determinar els suports/ajudes que precisa per aconseguir-ho (Programació Iindividual Conjunta).

Principis pedagògics

Els principis psicopedagògics que fonamenten la nostra pràctica educativa són:

Globalitat: Nivell de desenvolupament global de l’alumne/a. Partint de l’observació i valoració de l’alumnat i concreció en la PROGRAMACIÓ INDIVIDUAL CONJUNTA (PIC) adequant-lo a les seves necessitats educatives en tot el procés escolar.

Treball en equip: Intervenció basada en un Treball en equip per tal d’aconseguir ser un equip transdisciplinar (valoracions  i elaboració del pic de forma conjunta, revisions i seguiment, debatre en equip les necessitats, objectius, actuacions de  de l’alumnat…)

Necessitats bàsiques de l’alumne/a i interès. Contemplar les necessitats bàsiques com part important de la nostra tasca educativa i habilitadora; considerem aquestes activitats quotidianes  com a fonamentals per la resta d’aprenentatges. (piràmide de Maslow).

Valoració de les capacitats i la seva funcionalitat per part de l’equip: tenir en compte els coneixements i les experiències prèvies de l’alumne així com també l’estil d’aprenentatge i la zona de desenvolupament pròxim per conèixer e nivell de desenvolupament global de l’alumne/a. Determinant:’’’

Fer partícip a la família i/o alumne/a en el procés d’aprenentatge, i incloure en aquests les seves necessitats i interessos. Elaboració conjunta del PIC, partir de l’ECA (educació centrada a l’alumne/a), i altres estratègies, com Modulació pedagògica, etc.

Aprenentatges significatius. Aprenentatges funcionals i que connectin amb els seus coneixements i experiències prèvies. En aquest sentit, hem de prioritzar facilitant la informació necessària i adequada al nivell de cada alumne, i l’experimentació, així com les eines i els instruments per tal que siguin els propis alumnes els que puguin arribar per sí mateixos a aquests aprenentatges significatius. Aprenentatges centrats en la vida diària per encaminar la mateixa direcció en família i l’equip de professionals, per tal de que es pugin generalitzar a altres entorns i a més de l’entorn escolar.

Actitud favorable i Motivació. S’ha de partir dels seus interessos, crear-ne de nous i reforçar els seus esforços i èxits. Plantejar activitats a partir d’experiències properes i de forma progressiva noves/motivadores adequant-les al seu nivell de desenvolupament.

Desenvolupament psicoafectiu, Comunicació Autonomia, Autodeterminació com el motor del creixement i de l’aprenentatge.

Interacció i Inclusió: afavorir la interacció entre els propis companys, persones del seu entorn (persones de referencia i de forma progressiva ampliar aquest cercle de relacions socials) i la comunitat en els quals es mou.

Relació de qualitat: establir lligams de confiança i seguretat amb els /les alumnes per ajustar-se al seu nivell maduratiu i edat i ajudar-los a créixer i aprendre .

Què oferim?

A l’organització i funcionament del Centre/alumnat:

 • Metodologia inclusiva (teràpia integrada a l’aula).
 • Treball en equip: personal docent (tutors, PT, orientadors), fisioterapeutes, logopedes, terapeuta ocupacional, infermera, ATE.
 • Ratios reduïdes que permeten una atenció individual, treball funcional i aprenentatge significatius.
 • Escolaritat compartida.
 • Accions inclusives.
 • Adaptació de metodologies: innovació educativa.
 • Recursos i materials adaptats: ajudes tècniques, adaptacinos/app per la comunicació i autonomia, etc.

A les famílies del nostre alumnat:

 • Escola matinera.
 • Suport d’assessorament a les famílies (treballador-a social).
 • Servei de suport i acompanyament a la llar (orientacions, assessorament, ortoteca…).
 • Formació i participació.

A l’entorn:

 • Assessorament i orientació a altres escoles.
 • Formació.
 • Projectes i accions inclusives.
 • Servei d’ortoteca.

Altres serveis:

 • Escola Matinera.
 • Temps d’Esplai.
 • Menjador.
 • Transport adaptat.
 • Oci i Esport Adaptat.
 • Servei de Neurorehabilitació Embat.
 • Teràpies Assistides amb Cavalls.
 • Centre de Día Es Siurell.

Projectes que destaquem:

 • Col·laboracions amb la UIB, projectes d’investigació.
 • Campanya de sensibilització «Digues SÍ a la capacitat».
 • Projecte «La diversitat, un repte cap a la inclusió».
 • Projectes: Valorant capacitats (Cif)
 • Projectes conjunts amb CEIP BLANQUERNA

contactE

Cristina Clar

Directora Pedagògica

cristinaclar@aspaceib.org

971 796 282 (Ext. 2004)

Antònia González

Cap d’Estudis

antoniagonzalez@aspaceib.org

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies